|                      |                              |                               |

ועדת ערר הפחיתה עיצום כספי שהוטל על מעסיק: יופחת לסך של 71,600 שקלים

ערר שהוגש כנגד החלטת הממונה על עיצומים כספיים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להטיל עיצום כספי נגד חברת אבטחה בגין אי העברת ניכויי פנסיה במועדם ובסכום נמוך מהקבוע בצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה.

 ועדת הערר קבעה כי יש לקבל את הערר באופן חלקי באופן שיש להחיל את סעיף 4 למסמך מדיניות אכיפה מנהלית על עניינו של המעסיק ובעקבות זאת הפחיתה את העיצום הכספי לסך של 71,600 ₪.

ערר מספר 124/19

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

ההליך מול הממונה על עיצומים כספיים

בשנת 2018 נפתחה ביקורת וחקירה מטעם מנהל ההסדרה  והאכיפה במשרד העבודה נגד חברת אבטחה (להלן – המעסיק) שממצאיה העלו שהמעסיק לא העביר ל-5 עובדים את ניכויי הפנסיה במועדם (איחור של חודשיים) וכן לא שילם פנסיה בהתאם לצו ההרחבה בענף השמירה ל-3 עובדים.

בעקבות זאת הממונה על עיצומים כספיים (להלן – הממונה) שלח לחברה 2 הודעות על כוונת חיוב: אחת בסך 322,000 ₪ בגין אי העברת ניכויי פנסיה במועדם והשניה בסך 250,600 ₪ בגין אי תשלום פנסיה בהתאם לשיעורים הקבועים בצו ההרחבה בענף השמירה.

לאחר שהמעסיק הגיש “בקשה להפחתת עיצומים כספיים ותגובה להתראה לפי סעיף 14 לחוק הגברת האכיפה של דיני עבודה” הוחלט על ידי הממונה להפחית את העיצומים הכספיים כך שסכומם הכולל יעמוד על 123,021 ₪ בלבד.

הנימוק להפחתה היה מכוח תקנה 1א(א) לתקנות ההפחתה לפיו רשאי הממונה להפחית למעסיק את סכום העיצום הכספי בהתחשב במחזור עסקאותיו השנתי.

מתי המועד האחרון להעברת כספי הניכויים לפנסיה

ועדת הערר מגוללת את התשתית הנורמטיבית לעניין מועד העברת כספי הניכויים לפנסיה ומבהירה כי בהתאם לסעיף 25א(א) לחוק הגנת השכר יש להעביר את כספי הניכויים בתוך 30 ימים מהיום שרואים את השכר כמולן, דהיינו יש להעביר את כספי הניכויים לא יאוחר מהתשיעי לחודש העוקב למועד תשלום המשכורת.

יחד עם זאת, מוסיפה הועדה כי ההוראה שקובעת את המועד האחרון להעברת כספי הניכויים היא דווקא זו הקבועה בתקנה 10 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופות גמל), התשע”ד 2014 לפיה יש להעביר את הניכויים משכרם של העובדים לקופת הגמל אף בטרם חלפו 30 ימים:

תקנה 10 לתקנות:

“תשלומים לקופת גמל יופקדו לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה:

( 1 ) שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד;

( 2 ) חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת

לעובד.”

 בהתאם לעובדות המעסיק איחר בחודשיים בהעברת הניכויים.

חובת ההפרשה לפנסיה וצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה

צו ההרחבה בענף השמירה קובע את שיעורי ההפרשות לטובת הפנסיה, כאשר חובת ההפרשות היא בעד שכר העבודה המובא בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים וכן בעד הגמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה. (זאת במובחן מצו ההרחבה לפנסיה חובה שחל על כללים העובדים במשק אשר קובע חובת הפרשות משכר העבודה בלבד).

יש להזכיר כי רכיבי השכר שמובאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים כוללים: שכר יסוד, עמלות, דמי מחלה, דמי חופשה ודמי חגים. 

באשר לשכר יסוד, הכלל המנחה הוא שלא כינוי הרכיב בתלוש השכר הוא זה שקובע את מהותו אלא בעבור מה הוא משתלם. 

שכר יסוד פורש בפסיקה כתמורה המשתלמת לעובד כנגד עבודתו הרגילה, במסגרת מילוי תפקידו. לכן גם בונוסים שמופיעים בתלושי השכר שהינם כסות לתשלום שכר עבודה יש להפריש בגינם לפנסיה.

בהתאם לעובדות המעסיק הפקיד סכומים נמוכים יותר בעבור עובדיו מאשר הקבוע בצו ההרחבה.

ההליך מול ועדת הערר

טענות המעסיק בערר לא נגעו לעצם קיום ההפרות שלא היו במחלוקת, אלא בדבר החלטת הממונה לא ליישם את סעיף 4 למדיניות האכיפה החדשה לגביו (הטלת עיצום כספי אחד בגין הפרת אותה הרואה כנגד מספר עובדים בתקופה נבדקת) ולהפחית את העיצום רק מכוח תקנה 1א לתקנות ההפחתה (בהתחשבות במחזור העסקאות) ולא מכוח תקנה 1(א) לתקנות ההפחתה (נסיבות מקלות אחרות).

טענות הממונה היו שיש לדחות את טענות המעסיק, שכן מלבד ההפחתה שנעשתה בשל מחזור העסקאות, המעסיק לא עומד בשאר התנאים הקבועים בתקנות לשם הפחתה נוספת של העיצום הכספי וכי בנסיבות אין להחיל בעניינו את מסמך המדיניות.

ועדת הערר דחתה את טענות המעסיק כי להפחית את העיצומים הכספיים מכוח תקנה 1(א) לתקנות ההפחתה אך קיבלה את טענותיו באשר להחלת סעיף 4 למסמך המדיניות לאחר שקבעה כי הממונה לא טען כי ההפרות נעשו בצורה מכוונת. 

סעיף 4 למסמך המדיניות קובע כי ניתן בנסיבות מסוימות להטיל עיצום כספי אחד בגין כל העובדים שנפגעו מאותה הפרה, במקום עיצום כספי בגין כל הפרה בנפרד.

לאור קביעה זו החליטה הועדה לצמצם את הסנקציה כך שתעמוד על סכום כולל לשני העיצומים בסך 71,600 ₪.