|                      |                              |                               |

העובד סירב להצעה להרחיב את סמכויותיו: החברה תשלם פיצויי פיטורים בסך 88,650 ₪

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל תביעה של עובד לשעבר בחברת ד”ר גב וקבע כי העובד זכאי לפיצויי פיטורים בסך של 88,650 ₪ עקב הרעת תנאי העבודה. 

נקבע כי לעובד הייתה זכות לסרב להצעת החברה להרחיב את סמכויותיו בחברה ולהתפטר בדין מפוטר בשל הרעת תנאים.

[סע”ש 8304-12-14]

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
  • תקציר פסק הדין
  • פיצויים
  • חקיקה

העובד שהועסק בחברה 6 שנים כמנהל רכש סירב להצעת החברה להרחיב את סמכויותיו,  כך שיתווספו לו תחומי אחריות חדשים בתמורה להעלאת שכר של 1,000 ₪ בלבד. לטענת העובד בשל סירובו להצעה החלה החברה לחפש לו מחליף. כך למשל, החברה פרסמה משרה חדשה במודעות דרושים, בשיחות עם המנכ"ל זה רמז לו כי עמידה על סירובו תוביל לסיום העסקתו וכו'.

החברה טענה, כי העובר התפטר מיוזמתו ולכן לא זכאי לפיצויי פיטורים. לטענת החברה, לא היה כל תכנון לפטר את העובד, ואילו השיחות שנערכו עמו היו חלק מטקטיקת משא ומתן שנועדו לדרבן את העובד להיענות להצעת החברה. החברה גם הוסיפה לגבי מודעות הדרושים שהם לא נועדו לצורך קליטת עובד חדש, אלא לצורך בחינת השוק.

בית הדין האזורי לעבודה פסק לאחר בחינת חומר הראיות שהוצג לפניו כי הנתבעת לא פיטרה את העובד, אך העובד זכאי לפיצויי פיטורים בשל הרעת תנאי העבודה.

לתוצאה זו הגיע בית הדין לאחר שקבע כי ההצעה להרחיב את סמכויותיו וגדרי אחריותיו של העובד משמעותה שינוי הגדרת תפקידו של העובד. שינוי זה לא אפשרי קבע בית הדין, "אלא אם נתן העובד את הסכמתו וזאת משום שצד לחוזה עבודה אינו רשאי לשנות תנאי המצוי בליבת הסכם העבודה האישי של העובד באופן חד צדדי".

הרחבת סמכויותיו של העובד היא בפועל שינוי הגדרת תפקידו וזה לא יעשה באופן חד-צדדי

בנסיבות אלה קבע בית הדין, "יש לראות בתנאי העבודה החדשים, שהציעה החברה לעובד, כהרעה בתנאי עבודתו, הרעה שהעובד לא היה חייב לקבל ובנסיבות העניין יש לראות בו כמי שהתפטר מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודתו".

בית הדין התייחס גם לעובדה שהעובד המשיך לעבוד חודשיים לאחר שסירב להצעה להרחיב את סמכויותיו, והוא אף לא הודיע לחברה כי יתפטר ככל שלא תתוקן ההרעה. והרי כלל ידוע הוא שעובד המבקש להתפטר בדין מפוטר בשל הרעת תנאים חייב להודיע למעסיק מראש על כוונתו לעשות כן, כדי לאפשר למעסיק לתקן את הרעת התנאים.

אם כן מדוע בית הדין פסק לעובד פיצויי פיטורים? האם החברה הייתה לצפות מראש את התפטרות העובד? 

בית הדין קבע שהחברה הבהירה כי אין בכוונתה לחזור בה מהשינוי הארגוני הצפוי ומדרישה למנות מנהל רכש שתחומי אחריותו יורחבו תמורה תוספת של 1,000 ₪ בלבד. על כן, משהחברה סירבה לחזור בה מהרעת התנאים ומשהצעת החברה מהווה גם הפרה של חוזה העסקה, נפסק כי העובד זכאי לפיצויי פיטורים.

כדי להבין את החלטת בית הדין, יש להבין שישנו חריג לכלל להתפטרות בדין מפוטר בשל הרעת תנאים.

לפיו, העובד לא נדרש להתריע בפני המעסיק על כוונתו להתפטר בדין מפוטר, כאשר ברור כי המעסיק אינו יכול או אינו מתכוון לפעול לתיקון ההרעה בתנאי העבודה.

לסיכום בהתאם לפסק הדין:  מקום שהמעסיקה מבהירה לעובד שסירוב להצעה לשנות את תפקידו תוביל למינוי עובד חדש במקומו והיא לא מתכוונת לחזור בה מההצעה, לעובד קמה הזכות להתפטר בדין מפוטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים.

  1. פיצויי פיטורים בסך של 88,650 ₪ עקב הרעת תנאי העבודה. 
חוקים ותקנות

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963

הזכות לפיצויי פיטורים

1.    (א)  מי שעבד שנה אחת ברציפות – ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות – אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים.

התפטרות אחרת שדינה כפיטורים

11.   (א)  התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.

פסיקה

סע"ש 8304-12-14